Články   |  Voda   |  Plyn   |  Kvapaliny iné ako voda   |  Hmotnosť   |  Hustota   |  Viskozita   |  Tlak a vákuum   |  Cenník    

UNMS SR a organizácie v jeho zriadovateľskej pôsobnosti
Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo
Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo
Slovenský ústav technickej normalizácie
Slovenský ústav technickej normalizácie
Technický a skúšobný ústav Piešťany, š.p.
Technický a skúšobný ústav Piešťany, š.p.
Slovenský metrologický inšpektorát
Slovenský metrologický inšpektorát
Sloveská národná akreditačná služba
Sloveská národná akreditačná službaEtalón hmotnosti

Etalón hmotnosti PtIr

Národný etalón tvoria  Etalóny hmotnosti a tzv. Etalónové váhy . Zostava etalónu je uvedená podrobne v certifikáte
...

Etalóny tlaku a vákua

Etalón tlakuNárodný etalón tlaku, ktorý je realizovaný ako skupinový etalón pozostávajúci z dvoch skupín tlakových mierok s nominálnou efektívnou plochou 1 cm2 a 2 cm2, sady kotúčových závaží a etalonážneho zariadenia...


...

Etalón hustoty

Etalón hustotyPrimárny etalón pozostáva zo skupiny kremenných ponorných telies, ktorých objem je určený  metódou hydrostatického váženia - vychádzajúc z hustoty redestilovanej vody....

Etalón viskozity

Etalón viskozityNárodný etalón kinematickej viskozity pozostáva z dvoch súprav kapilárnych viskozimetrov Schott s dĺžkou kapiláry 500 mm a z dvoch súprav kapilárnych viskozimetrov s dĺžkou kapiláry 400 mm.

        
...

Národný etalón prietoku a pretečeného množstva vody

Národný etalónEtalón prietoku a pretečeného množstva vody je súbor zariadení určených na uchovávanie a nadväzovanie jednotiek prietoku a pretečeného množstva (hmotnostného a objemového) kvapalín. Patrí do skupiny etalónov technických veličín. V roku 2000 bol vyhlásený za národný etalón pod číslom č. 021/02

...

Národný etalón prietoku plynu

Ilustračný obrázok - EkviNárodný etalón prietoku plynu, techn.časť s ekvivalentným množstvom natečenej kvapaliny. Etalonážne zariadenie s ekvivalentným množstvom natečenej kvapaliny, tzv. inverzné ekvivalentné množstvo, ktoré pracuje v rozsahu prietoku (0,01÷3) m3.h-1

...

Sekundárny etalón prietoku vody

Sekundárny etalón prietoku vodyPrenosné etalonážne zariadenie je využívané pre zabezpečenie nadväznosti autorizovaných a akreditovaných organizácii pre overovanie a kalibráciu bytových a domových vodomerov. Taktiež slúži pre zabezpečenie nadväznosti meradiel, ktoré používajú firmy registrované pre opravy bytových a domových vodomerov

...

Národný etalón prietoku plynu, tech.časť s princípom kubickej miery

Ilustračný obrázok - ZvonNárodný etalón prietoku plynu, tech.časť s princípom kubickej miery. Princíp tohto etalonážneho zariadenia je známy a bežne sa používa v národných metrologických pracoviskách.


...